സഹയാത്രികര്‍

Tuesday, December 8, 2015

നീ പ്രണയമെന്ന് പറയുമ്പോൾ
ഞാൻ പ്രയാണമെന്ന് കേൾക്കുന്നു .
ഞാൻ വിരഹമെന്ന് എഴുതുമ്പോൾ
നീ കലഹമെന്ന് വായിക്കുന്നു.
അവർ പ്രളയമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ
ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിവെന്ന് പഠിക്കുന്നു .
മഞ്ഞുരുകി വീണ്ടും മഹാ പ്രളയമാവും
അന്ന് പ്രണയം നിലച്ച് പ്രയാണമാവും
വിരഹം കഴിഞ്ഞ് കലഹമാവും
പ്രളയത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും.
ഒരാലിലയ്ക്ക് മുകളിൽ കോടി ജനങ്ങളൊന്നിച്ച് പകച്ചിരിക്കും !!!