സഹയാത്രികര്‍

Thursday, December 8, 2011

തുണ പോകുന്നവര്‍ശിവന് തുണ ഭൂതഗണങ്ങള്‍
ആള്‍ദൈവത്തിനോ ഗുണ്ടകളും