സഹയാത്രികര്‍

Friday, July 8, 2016

കളി

നിമിഷങ്ങൾ
പൊട്ടിയടരുന്ന
കുമിളകൾ .
ഹൃദയ മിടിപ്പുകൾ .


പെട്ടെന്ന്
തീരുന്ന
ജീവിതകളിയാട്ടം.

No comments: