സഹയാത്രികര്‍

Friday, July 8, 2016

ഉറക്കകവിതകൾ

റീത്ത്

ആരൊക്കെ വരും.
ഞാനുണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ .
ഒരു രാവ് കഴിഞ്ഞൊരു
പകലും കഴിഞ്ഞു.
ആരും വന്നില്ലാരും.

ആരൊക്കെ വരും.
ഞാനുറങ്ങുമ്പോൾ .
അവസാനമായുറങ്ങുമ്പോൾ .
പ്രകൃതിയിലേക്ക് ചേർന്നുറങ്ങുമ്പോൾ .

ഒരായിരം പൂക്കുടയുമായ്
വട്ടപൂക്കുടയുമായ്
നിങ്ങൾ വന്നു..

എത്ര വണ്ടുകൾ
എത്ര ചിത്രശലഭങ്ങൾ

നന്ദി ... നന്ദി...
----------------------------------------------------
ഉറക്കം


ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് രാത്രിയിൽ .
കിടന്നയുടനെയുറക്ക-
മെന്റെ രീതി.
പതുപതുത്തതാം മെത്തയിൽ
നിനക്കുറക്കമില്ലെന്നോ !!
അറിയാം നിൻ തിരിച്ചിൽ
മറിച്ചിൽ നിശ്വാസജ്വാലകൾ .
കണ്ണിലൊരു ദീപം തെളിയുമന്നേരം .
"എന്നെ മറന്നുവോ"യെന്നൊരു ചോദ്യം
--------------------------------------------------------------
ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ .


ഒരു മഴ പെയ്ത് പെയ്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്.
ഇടയ്ക്ക് ചാറും.
ഒറ്റ കുതിപ്പോടെ വരും...
( ഒറ്റ ഓട്ടം ഓടും ഞാൻ അകത്തേക്ക്
പിന്നെ പയ്യെ പയ്യെ വന്ന്
ചോദിക്കും... "എന്താ ഉദ്ദേശം ")
ഒരു കുളിർമ കിട്ടിയില്ലേ .
അതെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ..

ഇന്നൊരു നല്ല മഴ പെയ്തു..
മനസ്സിൽ .
കണ്ണടച്ചുറങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ .

No comments: