സഹയാത്രികര്‍

Friday, July 8, 2016

അവളുടെ ജീവചരിത്രം


1980 ൽ ജനിച്ചു
1998 ൽ വിവാഹിതയായി
2000 ത്തിൽ ഗ്യാസടുപ്പിലെരിഞ്ഞു തീർന്നു .

No comments: