സഹയാത്രികര്‍

Sunday, June 8, 2008

വന്ദനങ്ങള്‍ ...

വന്ദനങ്ങള്‍

‍ചിരിക്കും ഉഷസന്ധ്യയോട് ,
വീണ്ടും....
വിളറിയ ചിരിയൊതുക്കുമുച്ചയോട് .....
സായാഹ്നത്തിലുണര്‍ന്നു ചിരിക്കും.....
കൈ കൂപ്പി നമിക്കും രജനിയെ ‍ഞാന്‍ .........

No comments: