സഹയാത്രികര്‍

Sunday, June 8, 2008

പെയ്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ ......

പെയ്തിറങ്ങുമ്പോള്‍ ..........

വയനാടന്‍ മലകളില്‍ മഴ പെയ്തിറങ്ങുന്നു...
മേഘത്തിന്‍ സത്തയുതിര്‍ന്നു വീഴുന്നു...
വാനത്തിന്‍ ഗര്‍ഭപാത്രമൊഴിയുന്നു ......
ചിരന്തന മൌനമുതിര്‍ക്കും കാറ്റിന്‍ ഊഷ്മള സ്പര്‍ശവും ...
തളിരിടാന്‍ വെമ്പും വൃക്ഷ ലതാതികള്‍ തന്‍ പുളകവും ..
ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍ കൊതിക്കുന്നിതെന്‍ മനം......

No comments: