സഹയാത്രികര്‍

Friday, June 10, 2016

അറിയുന്നുണ്ട് എല്ലാം

അറിയുന്നുണ്ട് എല്ലാം 

ചുണ്ടിലെ നീരൊലിപ്പു പോലും
തടയാൻ കൈ ഉയരുന്നില്ല.


അശക്തൻ..


നിന്റെ സ്നേഹാധിക്യം ഞാനിപ്പോൾ
അനുഭവിക്കുന്നു....


സത്യം..
അനുഭവിക്കുന്നു.


നിന്റെ വിറയാർന്ന ചുണ്ടുകൾ
എന്റെ ചെവിടരുകിലും
ചുണ്ടോരങ്ങളിലും
മർമ്മരമുതിർക്കുന്നു.


നീയെന്താണ് പറയുന്നത്.
എനിക്ക് ഓർമ്മകളില്ലെന്നോ!!!

ശരിയാണ് ...
ഓർമ്മപ്പൂക്കൾ വിടരുന്നില്ല!


സ്മൃതികൾ ശവന്നാറിപ്പൂക്കൾ ! 


ഇന്നൊരു മഴ പെയ്തില്ലേ ?
ഇന്നലത്തെ നിലാവിൽ
നീ മുറ്റത്തിറങ്ങി നടന്നില്ലേ....
ഏതോ അക്ഷരം തെറ്റിയപ്പോൾ
നീയെന്റെ കുഞ്ഞിനെ..
അല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ..


( ഞാനോർക്കുന്നെല്ലാം ) 


ഇപ്പോൾ നീ ശാന്തമായി
ഉറങ്ങുകയാണ്.
കണ്ണീരുണങ്ങിയ നിന്റെ കവിൾത്തടം...
ഓർമ്മകൾ പോയെന്നു മാത്രം നീ പറയരുത്.... 


NB : ഒരു അൽഷിമേർസ് ദിനത്തിൽ എഴുതിയത്....

No comments: