സഹയാത്രികര്‍

Friday, June 10, 2016

ഞാനൊന്ന് കറുപ്പിക്കട്ടെ


ഏത് ചായം തേച്ചാലാണ് ഞാനൊന്ന് കറുക്കുന്നത് .!
ഏത് തെരുവിൽ . എങ്ങിനെ നിന്നാലാണ്
ഞാനൊന്നു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് !


എന്റെ നിറം കറുപ്പാവണം !
കളറിലാണ് ജീവിതം എന്നവർ പറയണം !


ചായം തേയ്ക്കാത്ത
കറുപ്പിഴുകിയ
നിങ്ങൾ കാണാത്തിടത്ത്
വെളുപ്പ്‌ തേയ്ക്കാനാവില്ല.!


അതിന് മനസ്സ് വെയ്ക്കണം .
കൃത്രിമ ചായങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച്
ഞാൻ മനുഷ്യനാവണം !

അതാവാനാവില്ലല്ലോ !!!

No comments: