സഹയാത്രികര്‍

Friday, June 10, 2016

എനിക്ക് കാറ്റാകാനാണിഷ്ടം
എന്ന് നീ പറഞ്ഞപ്പോൾ
ഞാൻ പതിയെ പറഞ്ഞു.

എനിക്ക് കരിയിലയാവാനാണിഷ്ടം

നീ വീശിയടിച്ചെന്നെ
പറത്തിപറത്തി
കാട്ടുതീയിൽ പെടുത്തുമെന്ന്
ഞാൻ കരുതിയില്ല....

No comments: