സഹയാത്രികര്‍

Friday, January 27, 2017

അശ്ലീലം


ഞാൻ മറ്റുള്ളോരെ
നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്
അവരെന്നെ
നോക്കിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത്
ഞാൻ കാണുന്നത്.,,

No comments: