സഹയാത്രികര്‍

Friday, January 27, 2017

പദാനുപദം


വരികൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരുന്നുണ്ട്.
മൂകമായ ഭാഷയിലൂടെ .
ആദ്യം മുതൽ അന്ത്യം വരെ
പിടിതന്നു പോവുന്നുണ്ട് .
വരികൾക്കിടയിലെവിടെയോ
എന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോവുന്നുണ്ട് .
പിന്നീട് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ട് .

മനസ്സിലലിഞ്ഞുപോയ ചിലത്
തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് .
ചില മാറ്റപ്പെടുത്തലിൽ മാത്രം
വരികൾ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും .

അന്തരീക്ഷത്തിലാകെ
വാക്കുകൾ കരഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് .
അവയെ പിടിച്ചു വരുതിയിലാക്കാൻ
ഒതുക്കിനിർത്താൻ
പദാനുപദം ശോഭയേറ്റാൻ നിങ്ങളുണ്ട്.

ഇത്രയൊക്കെ പദസഞ്ചാരം നടത്തിയിട്ടും
ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ ഞാനീ
പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കിനില്ക്കുന്നു.
ഇനിയും ആരും വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത
സാക്ഷാൽ പ്രപഞ്ചം...

No comments: