സഹയാത്രികര്‍

Friday, January 27, 2017

മനുഷ്യരിൽ കവികൾ ഇല്ലാതായാലും ...


കവികൾ ഇല്ലാതായാലും
കവിതകൾ പിറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും

സമുദ്രങ്ങൾ
മുളങ്കാടുകൾ
നീലാകാശം
പറവകൾ
നീലമലകൾ
മഴക്കാടുകൾ
എന്നിവ കവിതകൾ രചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
ഉദാത്തകവിതകൾ .

കവിതകളില്ലാതെയെങ്ങിനെ
ജീവൻ നിലനില്ക്കുമെന്നോർത്തപ്പോൾ
വന്ന ഭയാശങ്കയിൽ പിറന്ന
വാക്കുകളാണിവ ..

No comments: