സഹയാത്രികര്‍

Friday, January 27, 2017

.............

ഫ്ലാറ്റുകളും ചേരികളും 
ഒരിക്കലും തമ്മിൽ മിണ്ടാറില്ലായിരുന്നു .

ഫ്ലാറ്റുകൾ ഒരളിഞ്ഞ നോട്ടത്തോടെ
എന്നും ചേരികളോട് .

ചേരികളെന്നും അത്ഭുതമിഴികളോടെ
ഫ്ലാറ്റ്സമുച്ചയത്തിനു നേരെ.

ഒരാഴ്ചത്തെ നിറഞ്ഞ മഴയിൽ
ഫ്ലാറ്റും, ചേരിയും തമ്മിൽ കണ്ടു.

ഒരഭയാർഥി ക്യാമ്പിൽ .
ഒരു പായ്ക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് പങ്കുവെച്ചവർ .
ഫ്ലാറ്റ് ചേരിയിലേയ്ക്ക് ചെരിഞ്ഞു നിന്നു .

No comments: