സഹയാത്രികര്‍

Friday, January 27, 2017

നന്ദി


മൗനം, പറയാനാവാഞ്ഞ
അല്ലെങ്കിലാവാത്ത
വാക്കുകൾക്കൊരു തടയണയാണ്.

പിടിവിട്ടു പോവാത്തൊരു
രൗദ്രതയ്ക്ക്
ഒരു പാലം വലിയ്ക്കലാണ്.

നിസ്സഹായതയുടെ
വരമ്പതിരുകളിൽ നിന്നും
കീഴടങ്ങലിന്റെ വാതിൽതുറക്കലാണ് .

വെറുപ്പിന്റെ ജ്വലനവേഗങ്ങളിൽ
ഉമിനീരിട്ടു കുഴച്ച
കൊഴുത്ത വാക്കുകളുടെ
വിഴുങ്ങലുകളാണ് .

എങ്കിലും മൗനമേ ...
നീയെന്നെയാണ്
സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയത്..

No comments: