സഹയാത്രികര്‍

Friday, January 27, 2017

......

കാറ്റേറ്റിരിക്കുമ്പോൾ
കാറ്റിന്റെ കടമയെക്കുറിച്ചോർത്തു.
തഴുകലിനൊരു നന്ദി പറഞ്ഞു.

ചവുട്ടിനിൽക്കുമ്പോൾ
ഭൂമിയുടെ ക്ഷമയോർത്തു.
കൈത്താങ്ങിനൊരു നന്ദി ചൊല്ലി.

പാതിക്കണ്ണടച്ച്‌ മയങ്ങുമ്പോൾ
അവളുടെ ത്യാഗമോർത്ത്
പ്രേമത്തിനൊരു നന്ദി പറഞ്ഞു.

കടൽക്കരയിലിരിക്കുമ്പോൾ
തിരയുടെ മോഹമോർത്ത്
ക്ഷമയ്ക്കൊരു നന്ദി ചൊല്ലി.

കടലിന്റെയും
ആകാശത്തിന്റെയും
ഭൂമിയുടെയും
ജീവന്റെ തുള്ളിയായ ഞാൻ
ജീവിതത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു...

No comments: