സഹയാത്രികര്‍

Friday, January 27, 2017

മടുപ്പ്


ഒരു കവിതയിലങ്ങിനാണ്ടാണ്ട് പോണം.
ഓരോ വരിയും മറപിടിച്ചു നിൽക്കണം.
അടിത്തട്ട് വരെ.
ഒന്നുമറിയാതെ കഴിയണം.
കടമകൾ മറന്നെന്ന പരിദേവനങ്ങൾ,ശകാരങ്ങൾ
ഓളം വെട്ടിയെത്താത്തയിടമാവണം .

No comments: