സഹയാത്രികര്‍

Friday, January 27, 2017

ഗാന്ധിജിയുടെ ചർക്ക


നൂലില്ലാത്ത ചർക്കയിൽ തടവി
ഗാന്ധിജി ഗതകാലസ്മരണകളിൽ മുഴുകി.
ചിലന്തിവലയാൽ കൊരുത്ത
അനക്കമില്ലാത്തത് .
ഗാന്ധിജിയും, ചർക്കയും .

രാജ്യത്തിലെ ദരിദ്രനാരായണന്മാരോടൊപ്പം
രാമപാദവും മനസ്സിലെ പ്രതിഷ്ഠ

ചിലന്തിവലബന്ധനത്തിൽ നിന്നും
ഇനിയൊരുയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പില്ല .
ബഹിഷ്കൃതനായി നീങ്ങവേ
ശരീരത്തിൽ കുരുങ്ങി ചർക്കയും .

ശൂന്യമായ എന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിലിരുന്ന്
എന്തിലാണിനിയവർ നൂൽ നൂൽക്കുക.
പ്രതീകാത്മകമായെങ്കിലും !!!

No comments: