സഹയാത്രികര്‍

Friday, January 27, 2017

കവിയുന്ന കവി


കവിതയിൽ
കരൾ പൂക്കുന്നു.
കരവിരുതുകൾ
കരകവിയുന്നു.

കവിയെന്ന്
കനകമെന്ന്
കടവണഞ്ഞോർ .

കുടമാറ്റി നടന്നോൻ
കുടം കണക്ക് മാരി നനഞ്ഞോൻ
കവിയുന്ന കടലെന്നും
കാലമെന്നും,കാനനമെന്നും ...!

കടക്കെണിയിലുലഞോൻ
കരകണ്ടു നടന്നോൻ

കരയുന്നവൻ
കനിവുള്ളവൻ

കാവ്യാംഗനയുമായൊത്തു ചേർന്നവൻ
കാനനമദ്ധ്യേയലയുന്നു
കാരണമന്വേഷിച്ചലയുന്നു !!

No comments: