സഹയാത്രികര്‍

Saturday, October 22, 2016

.............

ഉടലുകളുപേക്ഷിച്ചുയിരുകളൊന്നാവുന്നു
തടവിൽ നിന്നും ജീവിതമുണരുന്നു .
കടവത്തൊരു തോണിയെത്തീടുന്നു
കടലുകൾ തേടിയവർ പോയീടുന്നു.

No comments: