സഹയാത്രികര്‍

Saturday, October 22, 2016

തുറക്കാതെ .. അടയ്ക്കാതെ


ജാലകങ്ങൾ തുറക്കട്ടെ.
ശുദ്ധവായു .
ഒരു കവിൾ നുകരുന്നു.
അടയ്ക്കട്ടെ .
ഞാനെന്നിൽ ഉരുകട്ടെ.
അടയ്ക്കലിലും
തുറക്കലിലും
ഒരു ജീവിതം പിടയ്ക്കുന്നു.
തുറക്കാതെയും
അടയ്ക്കാതെയും
ഉള്ളിലിരുന്നുറങ്ങുന്ന
ജീവിതം....

No comments: