സഹയാത്രികര്‍

Saturday, October 22, 2016

....

നിലാവിൻ നീരെടുത്തോരു
ചെരാത് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ.
നീ വരുമോ അതിൻ നിഴലായ്
എന്നോടൊത്തോതുവാൻ
എന്നോടൊത്താടുവാൻ ...

No comments: