സഹയാത്രികര്‍

Saturday, October 22, 2016

ഒരിക്കലുമെഴുതാത്ത കവിത


എഴുതാൻ പറ്റാത്ത വരികളുണ്ട് മനസ്സിൽ .
ദീർഘനിശ്വാസത്തോടൊപ്പം എന്നുമെഴുതുന്നത് .
എന്റെ മനസ്സ് വായിക്കുന്നത്.
മറ്റാരും വായിക്കാത്തത് .

എന്റെ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും ആയ കവിത.

No comments: