സഹയാത്രികര്‍

Saturday, October 22, 2016

..........

ഈണം മറന്നപ്പോൾ
കവിത മടങ്ങി .
കവിത പോയപ്പോൾ
മനസ്സ് മങ്ങി.
മനസ്സ് മങ്ങിയപ്പോൾ
ജീവിതം ചുരുങ്ങി.

No comments: