സഹയാത്രികര്‍

Saturday, October 22, 2016

ഞങ്ങൾ വൃദ്ധമാനസങ്ങൾ പിറുപിറുക്കുന്നത് ...


വിളി കേട്ടെന്നൊന്ന് നടിക്കുക.
തെളിമയോടൊന്ന് നോക്കുക.
വിരൽത്തുമ്പിലൊന്നു പിടിക്കുക.
ചരൽ കല്ല്‌ താണ്ടാൻ സഹായിക്കുക.

അരികിലൊന്നിരിക്കുക.
ഉറങ്ങുംവരെയെങ്കിലും ..
നെറ്റിയിലോന്ന് തലോടുക .
സ്വർഗം കാണും സുഖമറിയട്ടെ.

ഒഴുകും കണ്ണീർ കണ്ടു ചിരിക്കാതെ ,
തഴുകും കരങ്ങൾ പിൻവലിക്കാതെ,
വിഴുപ്പുഭാണ്ഡം പോലെറിയാതെ
പുഴുക്കുത്തേറ്റൊരീ ദേഹങ്ങളെ.

പഴകും ജന്മങ്ങൾ കണ്മുൻപിൽ പിടയവേ
അഴുകും ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ മരിക്കവേ .
പറയുന്നു യാത്രാമൊഴി
കേൾക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾ ..
എവിടെന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ.. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ... !!

No comments: