സഹയാത്രികര്‍

Saturday, October 22, 2016

എന്തിനാണ് ചിലരൊക്കെ ആത്മഹത്യചെയ്യുന്നത് !!


ആത്മഹത്യ, മരണത്തോടുള്ള ഇഷ്ടമാണോ !
എങ്കിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും
മരണത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത്..

ജീവിതത്തോടുള്ള വെറുപ്പാണോ !
അതുകൊണ്ടാവും കണ്ണുതുറിച്ച്
പകയോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ആത്മാവ് മരിച്ച ശരീരങ്ങൾ
ജീവനുള്ളവയെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നവ
എന്നോ ആത്മത്യ ചെയ്തവരാണ്.

പിന്നീടൊരു മരണത്തിനുമവരെ
കീഴ്പ്പെടുത്താനാവില്ല.!!!

No comments: