സഹയാത്രികര്‍

Saturday, October 22, 2016

ഞാനില്ലാതാവും നാൾ..


നിലാവേ ,നിഴലേ ,നീലരാവേ
നീയെന്നെയോർക്കുമോ .
പ്രണയമേ,പ്രപഞ്ചമേ,പ്രദോഷമേ
നീയെന്നെയറിയുമോ
അക്ഷരമേയമൃതകുംഭമേയപാരതേ
ഞാനെന്ന് നീയറിയുമോ .

No comments: