സഹയാത്രികര്‍

Saturday, October 22, 2016

ഇഷ്ടങ്ങൾ

കാൽക്കീഴിലെ
മണ്ണൊലിച്ചു പോവുമ്പോഴും
ഒറ്റക്കാലിൽ തപസ്സു
ചെയ്യാനാണിഷ്ടം .

ഋതുക്കൾ വന്നുപോവുമ്പോഴും
ഒരേ വികാരത്തോടെ
നിൽക്കാനാണിഷ്ടം

മുഷ്ടിചുരുട്ടി വരുന്നവന് നേരെ
ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാനാണിഷ്ടം

പെയ്തു നിറയുന്ന
കർക്കിടകരാത്രിയിൽ
നിന്നോടൊത്തുചേരാനാണിഷ്ടം

യാത്രാനേരങ്ങളിൽ
ശബ്ദങ്ങൾ കടന്നുവരാത്ത
നിമിഷങ്ങളാണിഷ്ടം

ആർത്തലയ്ക്കുന്ന
ഒരു നീണ്ട മഴയോടൊപ്പം
കുടയൊന്നും ചൂടാതെ
ഒരു യാത്രയും കൂടെ പോവണം...
ആ ഒരു പോക്ക്
ഇഷ്ടങ്ങളുടെ അവസാനമായിരിക്കണം...


 

No comments: